Be Alert

Brussel Preventie & Veiligheid (BPV)

Bij de zesde staatshervorming is de veiligheidsarchitectuur van het Brussels Gewest grondig hertekend. De hervorming raakt niet aan bevoegdheden en voorrechten van de verschillende beleidsniveaus (federaal / lokaal) maar heeft als voornaamste gevolg dat het Brussels Gewest zware verantwoordelijkheden toegewezen krijgt inzake preventie en veiligheid.

Voor de concrete uitvoering van deze opdrachten heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering beslist een nieuwe instelling van openbaar nut (ION) in het leven te roepen : Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) is opgericht bij ordonnantie van 28 mei 2015 (bekendmaking in het BS 10.06.2015).

Op gewestelijk niveau beoogt de oprichting van BPV de organisatie van een gecentraliseerd en transversaal beheer van de veiligheid in Brussel en de uitbouw van een gewestelijk veiligheidsbeleid dat zijn grondslag vindt in gedecentreerde federale bevoegdheden en federale bevoegdheden tegelijk.

BPV vervult een centrale rol in de coördinatie van de verschillende operatoren van de preventie- en veiligheidsketen op schaal van het Gewest : de instelling zorgt voor samenhang en complementariteit door hen samen te brengen binnen werkgebieden als civiel crisisbeheer (politiezones en civiele veiligheidsdiensten), ondersteuning van de politieopleiding (Actiris, VDAB, Bruxelles formation) en videobescherming (politiezones, MIVB, Mobiris, CIBG).

De werking van de instelling omhelst zowel preventie als de aanpak van de meest uiteenlopende veiligheidskwesties die verband houden met ruimtelijke ordening, mobiliteit of andere beleidsgebieden en een weerslag hebben op de veiligheid en op het veiligheidsgevoel in het Brussels Gewest.

Nuttige links

 • U vindt alle thematieken in de vorm van fiches met de voorgestelde strategie en maatregelen en met het laatste nieuws over dit plan terug op de website www.veiligheid.brussels

Leidend ambtenaar

BPV staat onder het rechtstreeks gezag van de Minister-President. Het dagelijks beheer wordt verzorgd door een leidend ambtenaar en een adjunct-leidend ambtenaar, aangesteld door de Regering. Dit zijn mandaathouders die ondersteuning moeten bieden aan de overheid van de instelling en haar beslissingen uitvoeren.

Als instelling waarin heel het betrokken beleid is samengebracht, staat Brussel Preventie & Veiligheid in voor het opstellen van het Globaal veiligheids- en Preventieplan (GVPP), verzorgt het de coördinatie van de uitvoering hiervan en rapporteert het de uitgevoerde maatregelen aan de bevoegde overheid.

Hoge ambtenaar

Hoge ambtenaar photo

De hervorming leidt er eveneens toe dat de gouverneursfunctie wordt vervangen door een «Hoge ambtenaar». Viviane Scholliers (foto) oefent deze functie uit bij Brussel Preventie & Veiligheid.

Zij oefent de opdrachten die hem zijn toevertrouwd bij het Aanstellingsbesluit van de Regering, bedoeld in artikel 48, derde lid, van de bijzondere wet volledig zelfstandig en enkel onder zijn eigen verantwoordelijkheid uit.

Om verder te lezen: Ordonnantie tot oprichting van een instelling van openbaar nut waarin het beheer van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengebracht (28 mei 2015)

Transparantie van de mandaten

Verslag 2018: ordonnantie betreffende de transparantie van de mandaten met betrekking tot het jaar 2017

Artikel 11 van de ordonnantie van 14 december 2017 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen stelt dat;

Artikel 7. Zonder afbreuk te doen aan de bestaande wetgevende bepalingen, publiceert elk college van burgemeester en schepenen, elk politiecollege en elk beheersorgaan van de in artikel 2 bedoelde instelling een schriftelijk jaarverslag binnen 3 maanden na het einde van ieder kalenderjaar.

Dit verslag bevat:

 1. een gedetailleerd overzicht van de aanwezigheden tijdens de vergaderingen, van de bezoldigingen, voordelen van alle aard en van alle representatievergoedingen die aan de openbare mandatarissen toegekend zijn en van elke vermindering die werd verricht op deze bezoldigingen en voordelen van alle aard op grond van een wettelijke of regelgevende bepaling;
 2. een lijst met alle reizen waaraan iedere openbare mandataris in het kader van de uitoefening van zijn functies heeft deelgenomen;
 3. een inventaris van alle overheidsopdrachten die de in artikel 2 bedoelde gemeente of instelling toegewezen heeft, met vermelding, per opdracht, van de opdrachtnemer en de vastgelegde bedragen, ongeacht of de opdracht met of zonder bevoegdheidsdelegatie toegewezen is;
 4. de toegekende subsidies met vermelding van de bedragen en de begunstigden.

Het in het vorige lid bedoelde verslag wordt openbaar gemaakt op de internetsite van de in artikel 2 bedoelde instelling, en dit uiterlijk op 30 juni 2018.

Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid (BOPV)

Het Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid (BOPV) is een directie van BPV waarvan de opdrachten bepaald worden in de ordonnantie van 28 mei 2015. Zij omvatten de registratie van de criminaliteit en van het veiligheidsgevoel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maar ook de evaluatie en follow-up van het beleid rond preventie en veiligheid zodat dit beleid snel bijgestuurd kan worden1.

Binnen BPV draagt het BOPV bij tot:

 • de uitwerking van analyses, van aanbevelingen voor de autoriteit en de actoren uit de sector;
 • de omschrijving van de oriënteringen, doelstellingen en actieplannen van BPV. Het draagt bij tot de uitwerking, de follow-up en de evaluatie van het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP) en van de actieplannen die ermee samenhangen, zoals het Brussels Buurt- en Preventieplan (BBPP);
 • de uitvoering van het beleid en tot de follow-up van de begrotingen voor preventie en veiligheid: het staat daarmee in voor de follow-up, de controle en de evaluatie van gesubsidieerde maatregelen.

In het licht daarvan bestaat BOPV momenteel uit twee cellen: de cel Analyse et la cel Plannen/Programma’s

1 Zie artikel 8 van de ordonnantie van 28 mei 2015.

Cel Analyse

De opdracht van de cel Analyse bestaat erin bij te dragen tot de ontwikkeling van de deskundigheid van BPV als referentiecentrum voor kennis over criminaliteit en het veiligheidsgevoel en als tool waarmee het gewestelijk beleid rond preventie en veiligheid gestuurd en aangepast kan worden.

Concreet verzamelt en analyseert het zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens, statistieken, studies en andere relevante informatie vanuit een transversale contextualiseringsdynamiek. Het legt ook eigen databanken aan, met name met de terugkeer van de Gewestelijke Veiligheidsenquête.

Het werk van de cel impliceert samenwerkingen en een structurele uitwisseling met de partners die gegevens van de geïntegreerde politie en van het parket bezitten, maar ook met gewestelijke instellingen (bv.: de MIVB voor gegevens rond openbaar vervoer) en met de gemeenten (voor gegevens met betrekking tot gemeentelijke administratieve sancties (GAS) die het Observatorium analyseert, alsook in het kader van de toekenning van de subsidies voor het BBPP). Er wordt overigens veelvuldig contact opgenomen met de verenigingssector en de academische wereld.

Concreet werd er een eerste verslag gepubliceerd in 2015 dat bijdraagt tot de beeldvorming over de gewestelijke veiligheid en dat gedownload kan worden. In de toekomst zal het BOPV een jaarverslag produceren (zoals voorgeschreven door bovenvermelde ordonnantie) voor de follow-up van terugkerende gegevens (van de politie, van Justitie, maar ook van de gemeenten met betrekking tot de GAS) en van de thematische cahiers die sommige specifieke fenomenen in verband met de thema’s uit het GVPP op meer verfijnde manier analyseren.

Tot slot draagt de cel Analyse bij tot de bepaling van indicatoren voor de evaluatie van de plannen (GVPP - BBPP) (cf. hierna).

Cel Plannen en Programma's

De cel Plannen en Programma’s van het BOPV zorgt voor de invoering en de follow-up van meerdere programma’s en maatregelen zoals het Globaal Veiligheids- en Preventieplan Preventieplan (GVPP), waarvoor een specifieke website bestaat , en het Brussels Buurt- en Preventieplan (BBPP),

Het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP), dat de Brusselse regering in februari 2017 goedgekeurd heeft, vormt het strategisch referentiekader 2017-2020 voor alle actoren die werken rond materies in verband met preventie en veiligheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In een geremodelleerd institutioneel landschap dat het Gewest met nieuwe bevoegdheden daaromtrent bekleedt, ontwikkelt dit plan een integraal en verstevigd stedelijk veiligheidsbeleid, waarbij de nadruk gelegd wordt op het begrip van de veiligheidsketen, van preventie tot reactie, waarin ook de sociaal-preventieve actoren zich integreren. Voor de tien thema’s van dit plan, die uit de thema’s van de Kadernota en van het Nationaal Veiligheidsplan voortvloeien, werden er maatregelen voorgesteld in samenwerking met de terreinactoren, en vervolgens goedgekeurd door de Gewestregering. De operationele uitvoering van die maatregelen is momenteel aan de gang vanuit datzelfde transversale en collaboratieve gezichtspunt, via werkgroepen die institutionele actoren samenbrengen (gemeenten, gewestelijke, communautaire of federale instellingen en besturen), de (zonale en federale) politie, het parket, alsook sleutelverenigingen voor bepaalde sectoren.

Het Brussels Buurt- en Preventieplan (BBPP) maakt integraal deel uit van het GVPP en werd aanzienlijk verstevigd vanuit het Gewest om de duurzaamheid van de bestaande projecten en een koppeling naar intergemeentelijke projecten toe te garanderen. Deze vierjaarlijkse projectoproep voor een bedrag van meer dan 125 miljoen euro is bestemd voor de Brusselse gemeenten om de ontwikkeling van projecten te ondersteunen die gebaseerd zijn op vijf krachtlijnen: 1) De preventie van de polarisering en de preventie en bestrijding van radicalisering; 2) De zichtbare en geruststellende aanwezigheid in de openbare ruimtes met inbegrip van het openbaar vervoer; 3) Het bemiddelen van conflicten in openbare ruimtes; 4) De bestrijding van schoolverzuim; 5) De preventie en bestrijding van verslavingen. Het Gewest wenst positieve en insluitende alternatieven aan te moedigen inzake bestrijding van die fenomenen. Zo zal het sociaal-preventieve luik hoofdzakelijk ondersteund worden via het Brussels Buurt- en Preventieplan (BBPP) en de gewestelijke platformen.

In het kader van het GVPP/BBPP worden met name inbegrepen de ontwikkeling van projecten ter begeleiding van professionals en per slot van rekening van de betrokken burgers doorheen het dynamisch proces van radicalisering. Het kan gaan om opleidings- of sensibiliseringsprojecten (voor professionals of het groot publiek), maar ook om de ontwikkeling van tools ter perfectionering van de analyse van het fenomeen of van de detectie of nog van de projecten voor een collectieve of individuele opvolging van de betrokken personen. De coördinatie tussen de acties en de sterkere territoriale verankering gebeurt via twee platformen: het gewestelijk platform Radicalisme dat de ambtenaren van de gemeentelijke preventie en de referentiepersonen inzake radicalisme van de politiezones en de directeur-coördinator van Brussel bijeenbrengt; en het associatief platform, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de verenigingen die steun genieten van het Gewest en die verenigd werden onder de vlag van BPV in het kader van evaluatie-, opleidings- en coördinatie-activiteiten. Deze twee platformen zijn in precieze gevallen verenigd voor de opleiding van de actoren van het verenigingsleven of de presentatie aan de politiezones en gemeenten van de tools en projecten die de verenigingen ontwikkelen.

Gewestelijke School voor Veiligheidsberoepen (GSVB)

In haar strategische nota betreffende de uitoefening van Brusselse gewestelijke bevoegdheden rond preventie en veiligheid van 28/4/2016, heeft de Brusselse regering besloten om een geïntegreerde School voor Veiligheidsberoepen, preventie en noodverlening op te richten. Deze gewestelijke school zal de huidige bestaande opleidingsstructuren groeperen: de politieschool (GIP), Opleidingscentrum van de Brandweer Brussel (Fireschool), Instituut voor Opleiding in de Dringende Medische Hulpverlening (IODMH), de gewestelijke school voor openbaar bestuur (veiligheid en preventie van GSOB).

Om de goodwill van de Brusselse regering te weerspiegelen en om een meerwaarde te geven aan de bestaande scholen, zijn de eerste taken van de geïntegreerde Gewestelijke School voor Veiligheidsberoepen, preventie en noodverlening (GSV) de volgende:

 • een geïntegreerde en multidisciplinaire visie van openbare veiligheid in ruime zin nastreven, te beginnen met een overzicht van alle beroepen (functies) bestaande binnen de openbare Brusselse diensten;
 • de verschillende scholen ondersteunen door de mutualisering van gemeenschappelijke processen (meer bepaald, pedagogische cel, PLIF);
 • scholen ondersteunen door een gezamenlijke en multidisciplinaire infrastructuur ter beschikking te stellen, waarmee de lerenden worden opgevangen en waardoor geïntegreerde en/of specifieke oefeningen voor elke discipline kunnen worden aangereikt;
 • de aanwerving bevorderen en ervoor zorgen dat mensen uit de regio aan de slag blijven binnen de Brusselse overheidsdiensten die deel uitmaken van de beroepen rond openbare veiligheid (waarvan prioritair de geïntegreerde politie) en dat onder naleving van de federale regels rond aanwerving en statuten (indien van toepassing);
 • kennis en infrastructuur ter beschikking stellen van de openbare of zelfs private organisaties voor zoverre hun activiteiten compatibel zijn met de opdrachten van de school.

De concretisering van dit ambitieus project is volop bezig en vertaalt zich in de invoering van verschillende interdisciplinaire werkgroepen. Er werden al verschillende stappen ondernomen waaronder de keuze van een gezamenlijke infrastructuur waarmee de verschillende disciplines binnen eenzelfde site gegroepeerd kunnen worden en er dus meer synergie kan ontstaan tussen de scholen; de besprekingen rond de juridische structuur gaan vooruit; er werd een kadaster van de betroffen beroepen opgesteld; er worden bijkomende interdisciplinaire opleidingen voorzien rond eind 2017, enz.

Om de evolutie op te volgen, zullen wij de informatie rond deze toekomstige multidisciplinaire Brusselse school zeker updaten.

Linken naar de verschillende scholen:

Presentatie in het Brussels Parlement 21-02-2017:

Logo ERAP-GSOB
Logo ERIP
Logo IFAMU
Logo SIAMU

Het Geïntegreerd Crisis – en Communicatiecentrum

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft op 5 maart 2015 en aansluitend op 27 april 2016 beslist om een Geïntegreerd Crisis - en Communicatiecentrum voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op te richten.

Deze beslissingen zijn vervat in het recent gecommuniceerde Globaal Veiligheids- en Preventie Plan (GVPP) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het nieuwe Crisiscentrum zal door de verschillende veiligheidsoperatoren van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gebruikt worden in verschillende situaties.
 • Enerzijds zal het Crisiscentrum gebruikt worden om zgn. “geplande evenementen” te coördineren en te beheren en dit in de ruime betekenis van het woord zoals betogingen.
 • Het Crisiscentrum zal ook gebruikt worden om situaties te coördineren en te beheren zoals die gedefinieerd zijn in het kader van de verschillende nood- en urgentieplannen, en dit onder de coördinatie van de Hoge Ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Tenslotte zal het Crisiscentrum (op verzoek) ter beschikking gesteld worden van Brusselse instellingen en - overheden die nood hebben aan een geschikte infrastructuur om aan bepaalde en specifieke situaties het hoofd te kunnen bieden. Bijvoorbeeld voor incidenten in het openbaar vervoer te Brussel, of voorvallen in de Brusselse tunnels of parken, of voor andere gebeurtenissen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Civiele Veiligheid & Noodplanning

Brandweer, Dringende Medische Hulp, het Rode-Kruis, Politie, Leger, Civiele Bescherming … Allemaal brengen ze hun hun expertise, hun know-how en enthousiasme het hele jaar lang.

Samen zijn ze zo georganiseerd dat ze het hoofd kunnen bieden aan kleine en grote incidenten. En dit dankzij gezamenlijk overleg, de aanwezigheid van hulpverleners en verzorgingsposten, een aangepaste omkadering, de verdeling van drinkwater...

Dankzij de noodplanning die door de lokale overheden en de Hoge Ambtenaar van de Brusselse Agglomeratie bij Brussel Preventie & Veiligheid gecoördineerd wordt, bestaat de dagelijkse voorbereiding daarnaast ook uit:

 • noodplannen, die onder meer actiefiches bevatten voor elke situatie,
 • preventieve maatregelen tijdens grote evenementen,
 • oefeningen, waarbij de verschillende partners de bestaande procedures testen en hun samenwerking verder afstemmen…

Contacteer scv@bpv.brussels voor meer informatie!

Nuttige links

Dienst Wapens

U wenst een vuurwapen te kopen ?

De Dienst Wapens van de Brusselse agglomeratie is bevoegd voor elk type dossier « wapens » van de particulieren die in Brussel wonen.

Te downloaden documenten :

Contacten :

 • telefoon : 02/507.99.11
 • fax : 02/507.99.33
 • e-mail : armes.wapens@bps.brussels
 • openingsuren : de dienst wapens is elke werkdag van 9u tot 12u telefonisch bereikbaar en is uitsluitend op afspraak bereikbaar op dinsdag van 14u tot 16u en op donderdag van 9u tot 12u.

Dienst Paspoorten

 • Gewone paspoorten voor bepaalde Belgen die zijn ingeschreven op een Belgische diplomatieke post in het Buitenlands (en wiens recentste woonplaats in België zich in één van de 19 gemeenten van Brussels Hoofdstad bevond).
 • Reisdocumenten voor erkende vluchtelingen, staatlozen of buitenlanders die gevestigd zijn in één van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Adres:
Koloniënstraat 11
1000 Brussel

Tel: 02/518 30 70

Openingsuren:

 • Loket van 8u30 tot 12u, van maandag tot vrijdag, behalve op feestdagen
 • Inlichtingen per telefoon van 8u30 tot 16u, van maandag tot vrijdag, behalve op feestdagen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent subsidies toe aan verenigingen actief in de gewestelijke preventie- en veiligheidsketen. Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) is de instelling waar het beheer van die subsidies aan toevertrouwd werd.

Projectoproep

Hieronder de lopende projectoproepen. Voldoet uw project aan de criteria? Dien het dan in binnen de termijn voorzien in de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

 • Herlancering voor het jaar 2019 van de projectoproep aan vzw’s in het kader van de uitvoering van het Globaal Veiligheids- en Preventieplan

  Op 2 februari 2017 keurde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP) goed. Dat strategisch document bevat de maatregelen die uitgevoerd moeten worden om de veiligheid in het Brussels Gewest te versterken. Het verdeelt de maatregelen onder in tien thema’s en legt vijf overkoepelende doelstellingen vast die de Regering gedurende de looptijd van het plan nastreeft (2017-2020). Het bestrijkt het werkveld van alle sectoren, gaande van de vroegtijdige preventie van probleemverschijnselen tot slachtoffer- en daderbegeleiding.

  Alle stuwende krachten van het Gewest worden verzocht hun steentje bij te dragen tot de uitvoering van dat plan. Het Gewest geeft de Brusselse gemeenten vandaag al financiële middelen waarmee zij hun lokale preventieplannen kunnen ontplooien. Ook de politiezones krijgen specifieke steun toegewezen. Er werd beslist om de verenigingssector te mobiliseren door middel van een projectoproep. U vindt de volledige tekst hier.

  Publicatie in het Belgisch Staatsblad

  Aanvraagformulier (indiening van een nieuw project)

  Op straffe van onontvankelijkheid komen de kandidaturen, in elektronisch formaat, vóór 25 maart 2019, 12 uur toe ter attentie van de heer directeur-generaal van Brussel Preventie & Veiligheid op het volgende adres: ProDev@bpv.brussels met een als volgt geformuleerd onderwerp van de e-mail: Kand2019/Naam van de vereniging/Nummer van de maatregel waarop het project in hoofdzaak betrekking heeft.

  Aanvraagformulier (aanvraag voortzetting van een winnend project in 2018)

  De projecten weerhouden in het kader van de projectoproep 2018 doorlopen een vereenvoudigde procedure. Op straffe van onontvankelijkheid komen de verzoeken tot verderzetting van het project, in elektronisch formaat, vóór 18 maart 2019, 12 uur toe ter attentie van de heer directeur-generaal van Brussel Preventie & Veiligheid op het volgende adres: ProDev@bpv.brussels met een als volgt geformuleerd onderwerp van de e-mail: Winnaar Kand2018/Naam van de vereniging/Nummer van de maatregel waarop het project in hoofdzaak betrekking heeft.

  Begrotingsraming

 • Gelijkekansentest - subsidieaanvragen van meer dan 30.000 euro

  Waarover gaat het?

  Vanaf 1 maart 2019 moeten aanvragers een gelijkekansentest invullen in het kader van ontwerpbesluiten aangaande de toekenning van subsidies van meer dan 30.000 euro. De gelijkekansentest gaat na of gesubsidieerde projecten of activiteiten voldoende rekening houden met de problemen of specifieke noden van de doelgroepen van gelijkheid van kansen. Bovendien worden de projecten of activiteiten geanalyseerd in het licht van de volgende criteria: gender; handicap; etnische- culturele afkomst; seksuele geaardheid, genderidentiteit en genderexpressie; sociale afkomst en situatie.

  De gelijkekansentest kreeg een verplicht karakter door de ordonnantie van 4 oktober 2018, aangevuld door een uitvoeringsbesluit op 22 november 2018.

  Wat zijn uw verplichtingen?

  De gelijkekansentest is verplicht vanaf de herlancering 2019 van de projectoproep en voor elke facultatieve subsidieaanvraag.

  • Ligt de voorlopige begroting van uw project hoger dan 30.000 euro voor het jaar 2019? Vul dan de gelijkekansentest in en voeg hem als bijlage bij uw aanvraag.

Handige documentatie

Overzichtstabel van de ontvangsten en uitgaven

Tabel werkingskosten

Tabel personeelskosten

Tabel kosten ontwikkeling tools en support

Nieuwslijn

Op deze Nieuwslijn vindt u alle nuttige informatie bij crisissen.

Contact

Brussel Preventie & Veiligheid (BPV)
de Ligne straat 40
1000 Brussel
Tel: 02/507.99.11
Fax: 02/507.99.33

Meer informatie : info@bpv.brussels